Behandeling jeugd en gezin

Hieronder leest u meer informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die wij bieden. 

Behandeling kind & jeugd

Heeft uw kind klachten zoals stemmingswisselingen, moeite met concentreren, terugval in de ontwikkeling, weinig energie, die te maken kunnen hebben met

✓ Depressie, angst;

✓ Negatief zelfbeeld

✓ Traumatische gebeurtenissen

✓ Burn-out gerelateerde klachten

Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van evidencebased behandelmethodes zoals EMDR, ACT, CGT of COMED.

Als het nodig is ter ondersteuning van de behandeling, wordt er in overleg met u en uw kind diagnostiek ingezet.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Psychomotorische therapie (PMT)

Tijdens de psychomotorische therapie (PMT) worden bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten ingezet om (gedrags)veranderingen te bevorderen.

Veel van het gedrag in het dagelijks leven is terug te zien in bewegingsgedrag. Door te doen en ervaren krijg je de mogelijkheid om je eigen denken, voelen en handelen te onderzoeken.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

✓Je eigen kracht ervaren

✓Positief naar jezelf kijken

✓Omgaan met spanning

✓Herkennen en erkennen van lichaamssignalen

✓Grenzen en wensen herkennen en leren aangeven

✓Contact maken met jezelf en anderen

✓Vergroten van het vertrouwen in jezelf

✓Het uiten van je gevoelens

Vaak is er maar een klein stapje nodig om zelf weer verder te kunnen!

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Ondersteuning ontwikkeling van het jonge kind 0-7 jaar (Floorplay)

Door allerlei redenen kan het gebeuren dat de ontwikkeling van uw kind niet helemaal verloopt zoals u zou verwachten. Dan wordt er ook wel gezegd dat de ontwikkelingsleeftijd van uw kind anders verloopt dan de kalenderleeftijd.

Als ouder merk je op dat:

✓De taalontwikkeling achterblijft;

✓De sociale interactie moeizaam verloopt;

✓Zelfstandig spelen en/of samen spelen onvoldoende lukt;

✓De communicatie tussen u en uw kind niet goed op gang komt;

✓Er weinig fantasie zit in het spel van uw kind.

Bij ZMT werken we met FloorPlay, bedoeld om de ontwikkeling van jonge kinderen positief te stimuleren en de interactie tussen u en uw kind weer plezierig te laten zijn.

FloorPlay is een therapeutisch programma waarmee u als ouder thuis begeleid wordt om spelenderwijs interactie met uw kind aan te gaan als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand door toedoen van een stoornis of spraak/taalprobleem. 

FloorPlay heeft als doel uw kind te leren begrijpen, uw band met uw kind te vergroten en hem in zijn/haar ontwikkeling stap voor stap verder te helpen. FloorPlay betekent letterlijk “op de grond spelen”. Uw kind laat door te spelen zien hoe het zich voelt. Spelen en plezier maken samen is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind en de interactie met u als ouder. Uw kind leert zich te ontwikkelen en zal stappen zetten in de verschillende mijlpalen van de vroege ontwikkeling. In elke leeftijdsfase bereikt een kind mijlpalen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Door toedoen van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, Autistisch spectrum stoornis of taal/spraakstoornis, kan het zijn dat deze mijlpalen niet of later dan wenselijk behaald worden.  Het doel van FloorPlay coaching is dat uw kind samen met u en de Floorplaybegeleider deze mijlpalen gaat behalen zodat achterstanden in de ontwikkeling ingelopen worden.

Werkwijze
De FloorPlaybegeleider stelt samen met u een profiel op binnen welke mijlpaal uw kind zich bevind. Door middel van video opname en spelbegeleiding wordt zichtbaar welke mogelijkheden en moeilijkheden u als ouder ervaart in interactie met uw kind. En welke mogelijkheden en moeilijkheden uw kind ervaart op het gebied van prikkelverwerking,  gedrag, taalontwikkeling en sociale interactie.

Hoe uw kind reageert op de FloorPlaybegeleiding, verschilt per kind. Het ene kind maakt makkelijker contact, het andere kind trekt zich eerder terug. Het ene kind beweegt veel en komt helemaal in het spel, het andere kind heeft een zetje nodig om aan het spelen te gaan.

Tijdens de FloorPlaybegeleiding wordt geëvalueerd hoe de begeleiding ervaren wordt. Aan het einde van de sessie wordt met u geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u en/of uw kind de begeleiding heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Het FloorPlaytraject loopt parallel aan de ontwikkeling van uw kind en zal afgerond worden als uw kind de benodigde mijlpalen heeft behaald in zijn ontwikkeling. De sessies vinden zowel plaats in de praktijk van ZMT als bij u thuis.

Meer informatie over onze algemene werkwijze vindt u hier.

Ondersteuning verbeteren ouder-kindrelatie (NIKA)

Soms kunt u het als ouder niet alleen moeilijk vinden om consequent te zijn, maar ook om uw kind goed te begrijpen. Misschien heeft u soms het gevoel dat uw kind sterker is dan jullie of voelt u snel irritatie richting uw kind. Als dit het geval is, kan NIKA u ondersteunen in het beter leren begrijpen van uw kind. Want pas als u uw kind goed begrijpt, weet u beter wat u kan doen om uw kind bijvoorbeeld beter te laten luisteren.

NIKA is bedoeld voor gezinnen waarbij er vragen zijn over de band tussen ouder en kind, en met name voor gezinnen die onder druk staan. Voorbeelden hiervan zijn:

✓Het gezin is erg onder stress. De reden van deze stress  kan erg divers zijn. Mogelijk zijn er meerdere problemen in financiën, huisvestiging, dagbesteding en dergelijke. Of er zijn/waren heel veel (forse) ruzies tussen ouders.

✓De ouder heeft veel meegemaakt en/of iemand verloren die belangrijk was voor de ouder en dit nog niet goed kunnen verwerken

✓De ouder heeft moeite met het hanteren van zijn of zijn emoties en/of het verplaatsen in de ander.

✓Het kind heeft veel meegemaakt, bijvoorbeeld het verlies van een ouder (door overlijden of door een uithuisplaatsing)

✓Het kind heeft moeite met hanteren en/of begrijpen van zijn of haar eigen emoties

Voor uw gezin kan NIKA betekenen dat u als ouder beter leert begrijpen wat de invloed van uw eigen problemen is op het ouder- en het kindgedrag. Vanuit begrip wordt gewerkt aan verandering.

NIKA wordt ingezet bij kinderen van ongeveer 6 maanden tot ongeveer 12 jaar.
NIKA is een methode waarbij er gebruik wordt gemaakt van een interview, een vragenlijst en beeldopnames naar het patroon dat er tussen ouder en kind is.

Stress en/of nare ervaringen (recent van in het verleden) hebben invloed op hoe u als ouder met uw kind omgaat en/of hoe uw kind op u reageert. Ook kunnen kinderen met een speciale ontwikkelbehoefte invloed hebben op de reactie van u als ouder. Niet altijd bent u zich bewust van het patroon dat er tussen u en uw kind is. Of u weet niet meer hoe het patroon doorbroken kan worden.

Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als uit de praktijk weten we dat het patroon tussen ouder en kind in relatief korte tijd te doorbreken is. Ook als dit patroon onbedoeld en onbewust vanuit de eigen jeugd wordt doorgegeven.

Nadat het patroon in kaart is gebracht, wordt uw gezin met behulp van de NIKA-interventie ondersteund in de verandering van het patroon door samen de beelden te bekijken.

NIKA maakt u bewust van de invloed van uw eigen handelen op het welzijn en het gedrag van uw kind. NIKA reikt concrete handvatten aan om het verstoorde opvoedgedrag te stoppen en op een prettige, helpende manier op uw kind te reageren.

Met andere woorden: stoppen met wat niet werkt en versterken wat helpt.

NIKA wordt uitgevoerd door NIKA-Practitioners. NIKA-Ouderbegeleiding wordt uitgevoerd door een HBO opgeleide NIKA-Ouderbegeleider.

NIKA is bedoeld voor ouders waarbij er veel aan de hand is bij de ouder en/of tussen ouder en kind. Trauma, problemen met het omgaan met emoties en met het zich verplaatsen in de ander, kunnen ervoor zorgen dat de ouder onvoorspelbaar en voor het kind onbegrijpelijk reageert. Dit patroon wordt met NIKA doorbroken.

NIKA-Ouderbegeleiding kan ingezet worden als het patroon niet ernstig verstoord is of ná NIKA om het nieuwe patroon tussen ouder en kind blijvend te maken.

NIKA-Ouderbegeleiding bestaat uit een screenings- en ouderbegeleidingsprotocol en wordt uitgevoerd door. NIKA-Ouderbegeleiding wordt uitgevoerd onder supervisie van een NIKA-Practitioner en richt zich met name op het aanleren (en laten beklijven) van sensitief oudergedrag. NIKA-Ouderbegeleiding geeft geen beoordeling ten aanzien van de kwaliteit van de ouder-kind relatie.

Bij beslissingsondersteunend onderzoek in complexe opvoedsituaties wordt altijd NIKA ingezet, uitgevoerd  door NIKA-Practitioners.

NIKA bestaat uit een diagnostiekfase en een interventiefase.  Tijdens de diagnostiekfase wordt er een interview en een vragenlijst afgenomen en wordt er een beeldopname gemaakt van ouder met kind. Na de diagnostiekfase is er een afspraak waarin alles wordt besproken met de ouder.

In de interventiefase wordt met uw gezin gewerkt aan stoppen met wat niet werkt tussen u en uw kind en aanleren wat helpend is. De interventiefase bestaat uit maximaal 5 momenten dat er beeldopnames worden gemaakt, gevolgd door een afspraak waarin de opname met de ouder besproken wordt.
Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Gezinsondersteuning

Gezinsonersteuning vanuit ZMT heeft als doel meer rust en stabiliteit te brengen binnen uw gezin. Dit doen we door ouders en kinderen inzicht te geven in eigen competenties, capaciteiten en vaardigheden en samen te kijken hoe deze op een positieve manier in te zetten. Met aandacht voor iedere ouder en kind als unieke individu, gaan we aan de slag om zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfredzaamheid te vergroten. We werken onder anderen met technieken vanuit het contextueel werken ,'een taal erbij' en intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling. (IOG)

Onze gezinsondersteuning is gericht op zelfredzaamheid. De duur van de trajecten proberen we hiermee zo kort mogelijk te maken. Er is tijdens het traject gemiddeld 1 keer per week contact tussen u en/of uw kind en de gezinsbegeleider. Dat kan een huisbezoek zijn, bezoek op de locatie van ZMT, telefonisch contact of zelfs via WhatsApp. Blijkt gedurende het traject dat multicomplexe gezinsondersteuning nodig is, dan verwijzen wij door naar een passende collega-instelling.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Psycho-educatie voor ouders

Heeft u vragen hoe u het beste met het gedrag van uw kind om kunt gaan. Ervaart u moeilijkheden in de dagelijkse omgang met uw kind thuis of op school. Of is er sprake van een vastgestelde stoornis zoals ADHD, binnen het autistisch spectrum of leerproblematiek.

Psycho-educatie voor ouders helpt om inzicht te verkrijgen in uw rol als opvoeder. We werken aan het verkrijgen van meer inzicht en kennis over de problematiek dat bij jullie thuis speelt. Daarnaast bouwen we aan meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Samen kijken we waar u last ervaart in de omgang met uw kind. We brengen met u in kaart hoe deze lastige situaties ontstaan en hoe u deze kan aanpassen of verbeteren. Psycho-educatie voor ouders wordt ook ingezet bij zeer jonge kinderen om preventief probleemgedrag te verminderen en gewenst gedrag te bevorderen.

Tijdens de psycho-educatie maken we gebruik van educatieve methodes zoals Brainblocks en Geef me de Vijf. Daarnaast maken we gebruik van FloorPlay coaching als er speciale aandacht binnen uw gezin nodig is voor de vroege ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar.

Onze psycho-educatie is kortdurend en duurt tussen de 3 en 9 maanden. Uit hoeveel sessies de ouderbegeleiding bestaat, is afhankelijk van uw hulpvraag. De psycho-educatie vindt plaats binnen de praktijk van ZMT en daar waar nodig bij u thuis. Blijkt gedurende het traject dat langdurige ondersteuning nodig is, dan verwijzen wij door naar een passende collega- instelling.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Handelingsgericht advies scholen

Heeft u als leerkracht behoefte aan feedback op uw handelen of heeft u behoefte aan handvatten hoe om te gaan met het gedrag van een leerling. Wij stellen handelingsgericht advies op aan leerkrachten aan de hand van gerichte observatie in de klas eventueel aangevuld met diagnostisch onderzoek bij een leerling, zodat passend advies gegeven kan worden. Bij aanvullend onderzoek kan gedacht worden aan afname van een intelligentietest, het voeren van gesprekken, invullen van vragenlijsten en/of afname van neuropsychologische testen. Ouders dienen hiervoor betrokken te worden en moeten toestemming te geven voorafgaand aan het onderzoek.

Werkwijze
Handelingsgericht advies bestaat uit twee routes. De eerste route is bedoeld voor u als leerkracht om feedback te ontvangen op uw handelen in de klas. Hierbij gaat het om uw rol als leerkracht en worden ouders niet meegenomen. Na overleg met u waar de behoefte ligt, wordt een observatie gepland en wordt een adviesrapport opgesteld.

De tweede route is bedoeld om het gedrag van een betrokken leerling in beeld te brengen. Na de aanmelding vanuit school wordt er een intakegesprek gepland met ouders en school. Voordat het intakegesprek plaatsvindt, vragen wij school en ouders om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de hulpvraag en de klachten goed in kaart te brengen. Is er al eerder onderzoek gedaan, verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek wordt er samen uitgebreid stilgestaan bij de hulpvraag vanuit u als leerkracht en van de betrokken leerling en ouders.

Als blijkt dat handelingsgericht advies niet toereikend is, wordt vervolgonderzoek ingezet. Het onderzoek kan bestaan uit een observatie op school, digitale vragenlijsten invullen, intelligentieonderzoek, neuropsychologische testen en gesprekken met het kind of de jongere, met ouders en/of school.

Ter afronding van het diagnostisch onderzoek vindt er eerst een adviesgesprek met ouders plaats in verband met het blokkeerrecht. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek besproken en worden aanbevelingen gedaan. Ook wordt er een diagnostisch onderzoeksverslag meegegeven. In een vervolggesprek met school (en/of ouders) wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen passend zijn. De aanbevelingen zijn voornamelijk gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.

MOVE YOURSELF, Kom in beweging

✓Ervaar jij moeilijkheden op school, thuis of in andere situaties?
✓Ben jij klaar met het praten over jouw problemen of dingen die je lastig vindt?
✓Zit je steeds maar te gamen uit verveling of verslaving?
✓Kom je niet toe aan de dingen die je moet doen zoals huiswerk, bijbaantje?
✓Ga je sociale contacten met vrienden liever uit de weg?

Kom dan onder professionele begeleiding bewegen bij ZMT. Je gaat aan de slag met het opbouwen van zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfredzaamheid. Wat heb jij nodig om weer tot actie te komen en je doelen te behalen! Samen gaan we kijken welke middelen hier nog meer bij passen zoals ondersteuning bij schoolwerk, ondersteuning thuis of tijdens stage/werk.

Van jou vragen we passende sportkleding, goede ‘zin’ en een beetje lef om uit je comfortzone te gaan.
Zie jij dit wel zitten, meld je dan aan via het contactformulier en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Tarieven en vergoeding voor meer informatie.