Diagnostiek

Voor ouders

Wilt u meer duidelijkheid hoe het komt dat uw kind thuis niet goed in zijn of haar vel zit? Of waarom uw kind op school stagneert? Wij zetten diagnostiek in om zo uw kind en zijn of haar omgeving in kaart te brengen. We komen tot een passend advies, zodat u samen met uw kind en/of school verder kunt werken aan verbetering of verandering. Als er voldoende aanleiding toe is, wordt er classificerende diagnostiek ingezet ter ondersteuning van het behandeling.

ZMT zet diagnostiek in voor

✓ Cognitieve capaciteiten (laag- of meerbegaafdheid);
✓ Gedragsproblemen of ontwikkelingsproblematiek zoals ASS, ADHD of ADD;
✓ Sociaal emotionele ontwikkeling;
✓ Prikkelverwerking;
✓ Aandacht, concentratie en taak-werkhouding;
✓ Zelfsturende vaardigheden (Executieve functies: de vaardigheid om gedrag te kunnen remmen, de vaardigheid om flexibel te kunnen schakelen, planvaardigheden en organisatievaardigheden, onthouden én verwerken van informatie en het reguleren van emoties).

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Psycho educatie

Heeft u vragen hoe u het beste met het gedrag van uw kind om kunt gaan. Ervaart u moeilijkheden in de dagelijkse omgang met uw kind thuis of op school. Of is er sprake van een vastgestelde stoornis zoals ADHD, binnen het autistisch spectrum of leerproblematiek.

Psycho-educatie voor ouders helpt om inzicht te verkrijgen in uw rol als opvoeder. We werken aan het verkrijgen van meer inzicht en kennis over de problematiek dat bij jullie thuis speelt. Daarnaast bouwen we aan meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Samen kijken we waar u last ervaart in de omgang met uw kind. We brengen met u in kaart hoe deze lastige situaties ontstaan en hoe u deze kan aanpassen of verbeteren. Psycho-educatie voor ouders wordt ook ingezet bij zeer jonge kinderen om preventief probleemgedrag te verminderen en gewenst gedrag te bevorderen.

Tijdens de psycho-educatie maken we gebruik van educatieve methodes zoals Brainblocks en Geef me de Vijf. Daarnaast maken we gebruik van FloorPlay coaching als er speciale aandacht binnen uw gezin nodig is voor de vroege ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar.

Onze psycho educatie is kortdurend en duurt tussen de 3 en 9 maanden. Uit hoeveel sessies de ouderbegeleiding bestaat, is afhankelijk van uw hulpvraag. De psycho-educatie vindt plaats binnen de praktijk van ZMT en daar waar nodig bij u thuis. Blijkt gedurende het traject dat langdurige ondersteuning nodig is, dan verwijzen wij door naar een passende collega- instelling.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Voor leerkrachten/verzorgers

Heeft u als leerkracht behoefte aan feedback op uw handelen of heeft u behoefte aan handvatten hoe om te gaan met het gedrag van een leerling. Wij stellen handelingsgericht advies op aan leerkrachten aan de hand van gerichte observatie in de klas eventueel aangevuld met diagnostisch onderzoek bij een leerling, zodat passend advies gegeven kan worden. Bij aanvullend onderzoek kan gedacht worden aan afname van een intelligentietest, het voeren van gesprekken, invullen van vragenlijsten en/of afname van neuropsychologische testen. Ouders dienen hiervoor betrokken te worden en moeten toestemming te geven voorafgaand aan het onderzoek.

Heeft u als leerkracht behoefte aan feedback op uw handelen of heeft u behoefte aan handvatten hoe om te gaan met het gedrag van een leerling. Wij stellen handelingsgericht advies op aan leerkrachten aan de hand van gerichte observatie in de klas eventueel aangevuld met diagnostisch onderzoek bij een leerling, zodat passend advies gegeven kan worden. Bij aanvullend onderzoek kan gedacht worden aan afname van een intelligentietest, het voeren van gesprekken, invullen van vragenlijsten en/of afname van neuropsychologische testen. Ouders dienen hiervoor betrokken te worden en moeten toestemming te geven voorafgaand aan het onderzoek.

Werkwijze
Handelingsgericht advies bestaat uit twee routes. De eerste route is bedoeld voor u als leerkracht om feedback te ontvangen op uw handelen in de klas. Hierbij gaat het om uw rol als leerkracht en worden ouders niet meegenomen. Na overleg met u waar de behoefte ligt, wordt een observatie gepland en wordt een adviesrapport opgesteld.

De tweede route is bedoeld om het gedrag van een betrokken leerling in beeld te brengen. Na de aanmelding vanuit school wordt er een intakegesprek gepland met ouders en school. Voordat het intakegesprek plaatsvindt, vragen wij school en ouders om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de hulpvraag en de klachten goed in kaart te brengen. Is er al eerder onderzoek gedaan, verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek wordt er samen uitgebreid stilgestaan bij de hulpvraag vanuit u als leerkracht en van de betrokken leerling en ouders.

Als blijkt dat handelingsgericht advies niet toereikend is, wordt vervolgonderzoek ingezet. Het onderzoek kan bestaan uit een observatie op school, digitale vragenlijsten invullen, intelligentieonderzoek, neuropsychologische testen en gesprekken met het kind of de jongere, met ouders en/of school.

Ter afronding van het diagnostisch onderzoek vindt er eerst een adviesgesprek met ouders plaats in verband met het blokkeerrecht. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek besproken en worden aanbevelingen gedaan. Ook wordt er een diagnostisch onderzoeksverslag meegegeven. In een vervolggesprek met school (en/of ouders) wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen passend zijn. De aanbevelingen zijn voornamelijk gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Tarieven en vergoeding voor meer informatie.