Diagnostiek kind en jeugd

Voor ouders

Wil je als ouders, of als kind zelf, meer duidelijkheid wat maakt dat je als kind niet lekker in je vel zit? Of waarom je kind op school stagneert? Wij zetten handelingsgerichte diagnostiek in om zo jullie kind en zijn of haar omgeving in kaart te brengen. We komen tot een passend advies, zodat jullie samen thuis en/of op school verder kunt werken aan verbetering of verandering. Als er op school handelingsgericht advies of ambulante schoolbegeleiding nodig is, wordt dit opgepakt vanuit ons trainingshuis.

Handelingsgerichte diagnostiek

Handelingsgerichte diagnostiek biedt inzicht in de mate waarin jullie kind omgaat met de klachten ten aanzien van verschillende levensgebieden zoals sociaal contact, wonen, werk, school, zingeving etc. Hieronder valt ook onderzoek naar eventuele bijkomende problematiek: lichamelijke (somatische) problemen, IQ-meting, psychopathologie en omgevings- of systeemgerelateerde problemen.

Als er voldoende aanleiding toe is, wordt er classificerende diagnostiek ingezet ter ondersteuning van eventuele behandeling, psycho-educatie of gezinsondersteuning.

Classificerende diagnostiek

Classificerende diagnostiek geeft uitsluitsel of er sprake is van bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, ADHD en/of een andere classificatie uit de DSM-5.

ZMT zet onderzoek in op de volgende domeinen:

✓Cognitieve capaciteiten (laag- of meerbegaafdheid);
✓ Gedragsproblemen of ontwikkelingsproblematiek zoals ASS, ADHD of ADD;
✓ Sociaal emotionele ontwikkeling;
✓ Prikkelverwerking;
✓ Aandacht, concentratie en taak-werkhouding;
✓ Zelfsturende vaardigheden (Executieve functies: de vaardigheid om gedrag te kunnen remmen, de vaardigheid om flexibel te kunnen schakelen, planvaardigheden en organisatievaardigheden, onthouden én verwerken van informatie en het reguleren van emoties).

Op basis hiervan worden concrete handvatten gegeven aan jullie als ouders, jullie kind en zijn systeem gericht op het verminderen van de ervaren problemen en het versterken van de copingvaardigheden van jullie kind en diens omgeving.

De diagnosticus weegt per situatie af hoe bovengenoemde domeinen in kaart gebracht worden en in hoeverre hier aanvullende expertises van andere disciplines, aanvullende testen of gesprekken met bijvoorbeeld naasten voor nodig zijn. Samen met ouders en jullie kind, afhankelijk van de leeftijd, wordt afgewogen welke domeinen wel en welke niet nader onderzocht zullen worden en op welke manier. Deze besluiten worden beschreven in het plan van aanpak diagnostiek en wordt vooraf aan start van het traject besproken met alle betrokken partijen. De verwachte duur van de handelingsgerichte diagnostiek en/of classificerende diagnostiek bedraagt drie tot zes maanden.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Voor leerkracht/verzorger

Heeft u als leerkracht behoefte aan feedback op uw handelen of heeft u behoefte aan handvatten hoe om te gaan met het gedrag van een leerling. Wij stellen handelingsgericht advies op aan leerkrachten aan de hand van gerichte observatie in de klas eventueel aangevuld met diagnostisch onderzoek bij een leerling, zodat passend advies gegeven kan worden. Bij aanvullend onderzoek kan gedacht worden aan afname van een intelligentietest, het voeren van gesprekken, invullen van vragenlijsten en/of afname van neuropsychologische testen. Ouders dienen hiervoor betrokken te worden en moeten toestemming te geven voorafgaand aan het onderzoek.

Diagnostiek op school of ambulante schoolbegeleiding wordt ingezet vanuit het ZMT trainingshuis.

Varviksingel 210
7512 ET Enschede

J.J. van Deinselaan 36A
7541 PE Enschede