Werkwijze

Werkwijze bij ondersteuning

Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Is er sprake van een vergoeding vanuit de gemeente? Dan dient vóór het intakegesprek de beschikking binnen te zijn. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt gevraagd om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en welke verwachtingen u heeft van de ondersteuning. Daarna kan gestart worden met de ondersteuning thuis of op onze locatie. ZMT stelt binnen 6 weken nadat de intake heeft plaatsgevonden een plan op met leerdoelen. Tijdens het traject wordt geëvalueerd hoe het traject ervaren wordt. Aan het einde van het traject wordt ook geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u (en uw kind(eren)) de ondersteuning heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Daarna wordt de ondersteuning afgesloten.

Werkwijze bij diagnostiek

In de meeste gevallen wordt uw kind aangemeld bij ons door de huisarts, school of een jeugdconsulent van de gemeente waarin u woonachtig bent. Nadat wij een aanmelding hebben ontvangen, nemen we met u contact op voor het plannen van een intakegesprek. Een intakegesprek kan plaatsvinden zodra de beschikking vanuit de huisarts of gemeente binnen is. Voorafgaand aan het intakegesprek, vragen wij u en/of de leerkracht om een aantal vragenlijsten in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Heeft er al eerder onderzoek plaatsgevonden? Dan verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid met u de hulpvraag, de klachten, helpende factoren en niet- helpende factoren. Zo nodig plannen we ook een gesprek op school met de betreffende leerkracht en/of de intern begeleider.

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt het onderzoek ingepland. Welk onderzoek we inzetten, hangt af van de informatie verkregen tijdens de intakegesprek en eventueel vanuit eerdere verslaglegging. Het onderzoek kan bestaan uit gesprekken met uw kind, met u als ouders en/of school, een observatie op school, het invullen van digitale vragenlijsten en afname van diagnostiek bij uw kind zoals een intelligentietest.

Ter afronding van het diagnostisch onderzoek, vindt er een adviesgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek met u, uw kind en/of school besproken en worden aanbevelingen gedaan. U ontvangt het diagnostisch onderzoeksverslag en kunt bij ons aangeven of u toestemming geeft dit verslag te delen met school en/of andere betrokken instanties. In een vervolggesprek met u en/of andere betrokken instanties wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen u passend lijken voor uw kind. Een aanbeveling kan bijvoorbeeld een bepaalde behandeling of begeleiding zijn. Afhankelijk van de uitkomst kijken wij met u en/of andere betrokken instanties of wij dit als organisatie zelf kunnen bieden of een andere organisatie meer passend is. Aan het einde van het gesprek evalueren we met u hoe u het traject met ons ervaren heeft.

Het diagnostisch onderzoeksverslag dient binnen 3 maanden nadat de gemeente de zorgtoewijzing aan ons heeft toegekend, te zijn opgesteld.

Werkwijze voor leerkrachten en scholen

Handelingsgericht advies bestaat uit twee routes. De eerste route is bedoeld voor u als leerkracht om feedback te ontvangen op uw handelen in de klas. Hierbij gaat het om uw rol als leerkracht en worden ouders niet meegenomen. Na overleg met u waar de behoefte ligt, wordt een observatie gepland en wordt een adviesrapport opgesteld.

De tweede route is bedoeld om het gedrag van een betrokken leerling in beeld te brengen. Na de aanmelding vanuit school wordt er een intakegesprek gepland met ouders en school. Voordat het intakegesprek plaatsvindt, vragen wij school en ouders om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de hulpvraag en de klachten goed in kaart te brengen. Is er al eerder onderzoek gedaan, verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek wordt er samen uitgebreid stilgestaan bij de hulpvraag vanuit u als leerkracht en van de betrokken leerling en ouders.

Als blijkt dat handelingsgericht advies niet toereikend is, wordt vervolgonderzoek ingezet. Het onderzoek kan bestaan uit een observatie op school, digitale vragenlijsten invullen, intelligentieonderzoek, neuropsychologische testen en gesprekken met het kind of de jongere, met ouders en/of school.

Ter afronding van het diagnostisch onderzoek vindt er eerst een adviesgesprek met ouders plaats in verband met het blokkeerrecht. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek besproken en worden aanbevelingen gedaan. Ook wordt er een diagnostisch onderzoeksverslag meegegeven. In een vervolggesprek met school (en/of ouders) wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen passend zijn. De aanbevelingen zijn voornamelijk gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.

Informatie over onze tarieven en vergoeding vindt u hier.

Varviksingel 210
7512 ET Enschede

J.J. van Deinselaan 36A
7541 PE Enschede