top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ZMTwente en cliënt, en tussen de door ZMTwente ingeschakelde derde en cliënt, tenzij anders bepaald en met inachtneming van lid 2 van dit artikel. Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de NVO Beroepscode vanuit de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen  (NVO) en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen leden van de NVO en haar cliënten. De algemene voorwaarden in de beroepscode zijn vastgesteld door het bestuur NVO in september 2021. (De volledige beroepscode is te vinden op www.NVO.nl.)

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, en voor goedkeuring zijn voorgelegd aan de NVO.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

1. ZMTwente zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepscode van de NVO uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ZMTwente het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ZMTwente aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ZMTwente worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ZMTwente zijn verstrekt, heeft ZMTwente het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

4. ZMTwente is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ZMTwente kenbaar behoorde te zijn.

5. De overeenkomst tussen ZMTwente en cliënt ontstaat op het moment van ondertekening van het aanmeldformulier. De cliënt geeft ZMTwente hiermee opdracht de gevraagde zorg te leveren. Door het nakomen van gezamenlijke afspraken wordt uitgegaan van impliciete toestemming.

6. Na aanmelding wordt er voor de cliënt een digitaal dossier aangelegd. De cliënt krijgt bij het starten van het traject toegang tot dit dossier. Bij beëindiging van het traject wordt het dossier gearchiveerd en vervalt de digitale toegang. Het dossier wordt volgens de wettelijke richtlijnen bewaard en daarna verwijderd. De cliënt heeft de mogelijkheid om informatie op te vragen tot het moment van verwijdering.

Artikel 3 Gegevens cliënt

1. Voor een juiste administratie afhandeling en om risico’s in kaart te brengen, vragen wij voor het intakegesprek documenten (wanneer in bezit) naar ZMTwente op te sturen.  Dit zijn de volgende documenten:

  • Kopie gespreksverslag vanuit de gemeente;

  • Meest recente psychologisch / psychiatrisch onderzoek;

  • Verslag meest recente intelligentieonderzoek;

  • Hulpverleningsplannen / Behandelplannen / Zorgplannen;

  • Informatie over eerdere hulpverlening;

  • Verwijsbrief van de externe verwijzer.

2. Daarnaast vragen wij om tijdens het intakegesprek een identiteitsbewijs mee te nemen van de persoon waarop de indicatie wordt afgegeven. Wij leggen de soort en het nummer van het identiteitsbewijs vast in onze administratie. Een kopie maken mogen wij niet, maar we moeten wel controleren of de persoon bij het Burgerservicenummer hoort.

Artikel 4 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ZMTwente aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van ZMTwente op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

4. ZMTwente heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ZMTwente kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ZMTwente kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

5. Bij Zorg in Natura (ZIN) declareert ZMT de kosten rechtstreeks bij de verantwoordelijke partij. De cliënt krijgt in dat geval geen factuur.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken

1. Alle door ZMTwente aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van ZMTwente, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.

2. Indien ZMTwente aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van ZMTwente hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

3. Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft ZMTwente het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Artikel 6 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft ZMTwente recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ZMTwente zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ZMTwente, zal deze in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ZMTwente extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

1. ZMTwente is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  • Na het sluiten van de overeenkomst ZMTwente ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  • Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is ZMTwente bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ZMTwente op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien ZMTwente de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. ZMTwente behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ZMTwente of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ZMTwente of cliënt niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover ZMTwente ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ZMTwente gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Incassokosten

1. Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.

2. Indien ZMTwente hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.

4. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Geschillen, toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen ZMTwente en de cliënt als opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Annuleren afspraak

1. Indien een cliënt de afspraak wil annuleren dient dit in ieder geval 48 uur van te voren telefonisch dan wel per mail te geschieden.

2. Wordt de afspraak op tijd af afgezegd (buiten 48 uur), dan wordt deze afspraak waar mogelijk naar een ander moment verplaatst.

3. Indien niet wordt afgezegd of te laat wordt afgezegd, dan is ZMTwente genoodzaakt om de geplande tijd in rekening te brengen, ongeacht de reden van afzegging.

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page