top of page

Privacyverklaring

ZMTwente hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

 

Dossier
De wet verplicht om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren.

 

Rechten

Als cliënt heeft u recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 

Geheimhouding

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld:

  • Als er sprake is van een (gezins)voogd, (jeugd)reclasseerder, een onder curatele stelling of een door de rechtbank toegewezen mentorschap worden wij geacht hen over jou te informeren aangaande jouw ontwikkelingen bij ons.

  • De hulpverleners van ZMT zijn op de hoogte van uw ontwikkelingen zodat zij u het beste kunnen helpen.

  • Wanneer er sprake is van een calamiteit, dient dit gemeld worden aan de inspectie en/of de betrokken gemeente.

 

Als u wilt dat ZMT andere mensen op de hoogte houdt, moet u hier toestemming voor geven.

 

Uw rechten en van uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

 

Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page