top of page

Werkwijze

Wij bieden zorg uit de zorgcategorieën kort en middel, of als er sprake is van stabiele chronische problemen die niet meer in de specialistische GGZ behandeld hoeven te worden. Voor intensieve, meer complexe hulpvragen met een hoog risico, of chronisch karakter, verwijzen we warm door naar een specialistische GGZ instelling.

We vinden we het belangrijk om een persoonlijke benadering te hanteren. We luisteren naar de verhalen van onze cliënten en nemen de tijd om ze echt te begrijpen. Hierdoor kunnen we maatwerk leveren dat aansluit bij hun specifieke situatie. Daarnaast hechten we veel waarde aan kleinschaligheid. Door bewust te kiezen voor een kleinschalige aanpak kunnen we onze cliënten de volle aandacht geven die ze verdienen. Dit zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze zich op hun gemak voelen en open durven te zijn.

Binnen ZMTwente hanteren we de volgende criteria om een nieuwe aanmelding wel of niet op te pakken.

 

Wel passend:

 • Leeftijdscategorie: 0 – 18 jaar (Jeugdwet).

 • Lichte tot matige psychische klachten/aandoeningen zoals ADHD/ASS/Leerstoornissen/Angst/Stemming/Enkelvoudig trauma

 • Behoefte ligt op het gebied van diagnostiek, behandeling en specialistische/therapeutische interventies.

 • Minimaal 1 gezinslid is gemotiveerd tot verandering.

Niet passend:

 • Kinderen/jongeren met weinig tot geen motivatie; maximale inzet is twee maanden bouwen aan vertrouwen, te komen tot inzichten en start motivatie. Lukt dit niet? Dan wordt de situatie geëvalueerd met cliënt (en betrokkenen) en het traject bij ZMTwente afgesloten. We verwijzen 'warm'door naar een meer passend zorgtraject

 • Complexe behandeling, waarbij sprake is van een hoge mate van crisisgevoeligheid

 • Vertonen van acute, niet door een GGZ instantie behandelend, suïcidaal gedrag

 • Verslavingsproblemen die vragen om een specialistische behandeling

 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn

 • Acute psychoses

 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de zorgmedewerker(s) van ZMTwente

 • Ernstige (psychiatrische) problematiek, waarbij wij de veiligheid van client, diens naasten en of hulpverlening niet meer kunnen garanderen en er bijvoorbeeld een gesloten opname vereist is

 • ZMTwente kan niet voorzien in het toedienen of aanreiken van medicatie, wel kunnen wij adviseren naar een ondersteunende instantie. Echter onze hulpverleners zullen in het medicatieproces geen handelingen uitvoeren.

 

Duur zorgtrajecten

ZMTwente hanteert richtlijnen voor de duur van haar zorgtrajecten, dit ter waarborging van de geboden kwaliteit en toegankelijkheid. Er kan afgeweken worden van de duur, maar alleen met een goed beargumenteerde onderbouwing en afstemming met de regiebehandelaar en verwijzer. De verlenging betreft een afgebakende periode met een helder geformuleerd doel. Bijvoorbeeld ter afronding of vanwege op- of afschaling van zorg. Er worden geen ‘standaard’ verlengingen aangevraagd.

Wachtlijstbeheer

Het uitgangspunt binnen ZMTwente is geen wachtlijst. Helaas is dit in de praktijk niet altijd haalbaar en worden we soms geconfronteerd met aanhoudende aanmeldingen. ZMTwente biedt planbare zorg en heeft hier haar zorgcyclus ook op ingericht. Vanaf het moment van aanmelding vindt er binnen 4 tot 6 weken een intake plaats. En het streven is om de zorg te starten binnen 3 maanden na aanmelding. Door goed zicht te hebben en te houden op de caseloads van medewerkers en duidelijke werkafspraken kunnen we goed aan deze eis voldoen.

Wanneer een kind of gezin langer moet wachten dan gebruikelijk, kijken we naar groepsgebonden alternatieven. Er is altijd passend aanbod beschikbaar gericht op diverse thema’s en problematieken. Voor ons aanbod, kijk bij groepsgerichte ondersteuning. Het kind en ouders kunnen zelf beslissen of ze dit dan wel of niet willen.

Werkwijze bij ondersteuning

Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met onze intakecoördinator. Is er sprake van een vergoeding vanuit de gemeente? Dan dient vóór de start van het zorgtraject de beschikking binnen te zijn. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en welke verwachtingen u heeft van de ondersteuning. Voorafgaand aan het zorgtraject wordt gevraagd om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Daarna kan gestart worden met de ondersteuning thuis of op onze locatie. ZMTwente stelt binnen 6 weken nadat de intake heeft plaatsgevonden een zorgplan op met leerdoelen.

Tijdens het zorgtraject wordt na 12 weken geëvalueerd hoe het traject ervaren wordt. Aan het einde van het traject wordt ook geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u (en uw kind(eren)) de ondersteuning heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Daarna wordt de ondersteuning afgesloten.

Werkwijze bij diagnostiek

In de meeste gevallen wordt uw kind aangemeld bij ons door de huisarts, school of een jeugdconsulent van de gemeente waarin u woonachtig bent. Nadat wij een aanmelding hebben ontvangen, nemen we met u contact op voor het plannen van een intakegesprek. Een zorgtraject kan plaatsvinden zodra de beschikking vanuit de huisarts of gemeente binnen is.

 

Voorafgaand aan het zorgtraject, vragen wij u en/of de leerkracht om een aantal vragenlijsten in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Heeft er al eerder onderzoek plaatsgevonden? Dan verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid met u de hulpvraag, de klachten, helpende factoren en niet- helpende factoren. Zo nodig plannen we ook een gesprek op school met de betreffende leerkracht en/of de intern begeleider.

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt het onderzoek ingepland. Welk onderzoek we inzetten, hangt af van de informatie verkregen tijdens de intakegesprek en eventueel vanuit eerdere verslaglegging. Het onderzoek kan bestaan uit gesprekken met uw kind, met u als ouders en/of school, een observatie op school, het invullen van digitale vragenlijsten en afname van diagnostiek bij uw kind zoals een intelligentietest.

Ter afronding van het diagnostisch onderzoek, vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek met u, uw kind besproken en worden aanbevelingen gedaan. U ontvangt het diagnostisch onderzoeksverslag en kunt bij ons aangeven of u toestemming geeft dit verslag te delen met school en/of andere betrokken instanties. Indien u toestemming geeft kan ook een adviesgesprek gepland worden met de verwijzer en/of school of andere betrokkenen. In het adviesgesprek met u en/of andere betrokken instanties wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen u passend lijken voor uw kind. Een aanbeveling kan bijvoorbeeld een bepaalde behandeling of begeleiding zijn.

 

Afhankelijk van de uitkomst kijken wij met u en/of andere betrokken instanties of wij dit als organisatie zelf kunnen bieden of een andere organisatie meer passend is. Aan het einde van het gesprek evalueren we met u hoe u het traject met ons ervaren heeft.

Het diagnostisch onderzoeksverslag dient binnen 3 maanden nadat de gemeente de zorgtoewijzing aan ons heeft toegekend, te zijn opgesteld.

Werkwijze voor leerkrachten en scholen

Handelingsgericht advies bestaat uit twee routes. De eerste route is bedoeld voor u als leerkracht om feedback te ontvangen op uw handelen in de klas. Hierbij gaat het om uw rol als leerkracht en worden ouders niet meegenomen. Na overleg met u waar de behoefte ligt, wordt een observatie gepland en wordt een adviesrapport opgesteld.

De tweede route is bedoeld om het gedrag van een betrokken leerling in beeld te brengen. Na de aanmelding vanuit school wordt er een intakegesprek gepland met ouders en school. Voordat het intakegesprek plaatsvindt, vragen wij school en ouders om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de hulpvraag en de klachten goed in kaart te brengen. Is er al eerder onderzoek gedaan, verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek wordt er samen uitgebreid stilgestaan bij de hulpvraag vanuit u als leerkracht en van de betrokken leerling en ouders.

Als blijkt dat handelingsgericht advies niet toereikend is, wordt vervolgonderzoek ingezet. Het onderzoek kan bestaan uit een observatie op school, digitale vragenlijsten invullen, intelligentieonderzoek, neuropsychologische testen en gesprekken met het kind of de jongere, met ouders en/of school.

Ter afronding van het diagnostisch onderzoek vindt er eerst een eindgesprek met ouders plaats in verband met het blokkeerrecht. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek besproken en worden aanbevelingen gedaan. Ook wordt er een diagnostisch onderzoeksverslag meegegeven. In een adviesgesprek met school (en/of ouders) wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen passend zijn. De aanbevelingen zijn voornamelijk gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page