top of page

Diagnostiek

Bij ZMTwente streven we naar een holistische benadering van diagnostiek. We gaan uit van 'Het geheel is meer dan de som der delen' waarbij we diverse vormen van onderzoek inzetten om inzicht te verkrijgen in de specifieke behoeften en uitdagingen van het kind, jongere en het gezin. Onze diagnostische benadering omvat classificerende diagnostiek, handelingsgerichte diagnostiek en schoolgerelateerde diagnostiek.

Classificerende Diagnostiek

Classificerende diagnostiek wordt ingezet wanneer er voldoende aanleiding is om gedrag te onderzoeken en te classificeren als ontwikkelingsproblematiek, zoals autisme, AD(H)D, of andere classificaties volgens de DSM-5. Een classificatie is een 'duiding' van het gedrag dat zichtbaar is en voldoet aan criteria volgens de DSM-5. Gedrag dat zichtbaar is kan voortkomen uit neurologische factoren in de hersenen (ontwikkelingsstoornis), maar kan ook bepaald worden door omgevingsfactoren, heftige gebeurtenissen of gezinsomstandigheden. Om een 'zuivere' diagnose te kunnen stellen, gebruikt ZMTwente diverse onderzoeksmethoden. Daarnaast stellen we ook geen classificerende diagnoses voor het leven, maar gaan we uit van de omstandigheid van de zwangerschap, de geboorte tot aan dit moment. Gedrag en de beleving hiervan kan door de jaren heen veranderen en vraagt soms om op latere leeftijd opnieuw te beoordelen of een classificatie wel 'recht' doet aan het kind of jongere.

 

Dit type diagnostiek geeft kinderen, ouders en school vaak een 'kapstok' hoe ze bepaald gedrag kunnen verklaren en benaderen. Het kan ingezet worden voor diverse hulpvragen, waaronder cognitieve capaciteiten en gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Of als procesdiagnostiek tijdens een behandeltraject bij trauma, angst, stemming/depressie of negatief zelfbeeld.

 

Locatie: Expertisecentrum jeugd en gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Handelingsgerichte Diagnostiek

Handelingsgericht diagnostiek geeft antwoord op diagnostische vragen, zoals wat gaat goed en wat kan beter? (overzicht), hoe kunnen we deze situatie begrijpen? (inzicht), welke aanpak heeft de grootste kans van slagen? (uitzicht) en was de aanpak effectief (terugblik)?. Handelingsgerichte diagnostiek verschaft inzicht in hoe een kind of jongere omgaat met uitdagingen op verschillende levensgebieden, zoals school, sociaal contact en het gezinsleven. Dit type onderzoek wordt vaak aanvullend ingezet naast classificerend onderzoek, maar kan ook ingezet worden als er vooral naar een verklaring gezocht wordt voor bepaalde uitdagingen zoals lichamelijke (somatische) problemen, sociaal-emotionele problemen, leerproblemen en omgevings- of systeemgerelateerde problemen.

 

We richten ons hierbij op cognitieve capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling, emotieregulatie, prikkelverwerking, aandacht, concentratie en taak-werkhouding, en zelfsturende vaardigheden (executieve functies).

Locatie: Expertisecentrum jeugd en gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

School gerelateerde Diagnostiek

Specifiek gericht op onderwijsfactoren, zet ZMTwente school gerelateerde diagnostiek in. Het helpt bij het begrijpen van hoe iemand leert, welke sterktes en zwaktes er zitten in een capaciteitenprofiel en eventuele specifieke problemen met betrekking tot leren zoals NLD of Dyslexie.

 

Hierbij concentreren we ons op cognitieve capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling, emotieregulatie, prikkelverwerking, aandacht, concentratie en taak-werkhouding, en zelfsturende vaardigheden (executieve functies).

Ons doel is om op basis van deze diverse diagnostische benaderingen een gedegen inzicht te verkrijgen, waardoor we individuen, gezinnen en scholen effectief kunnen ondersteunen met behandeling, psycho-educatie, individuele ondersteuning en gezinsbegeleiding.

Locatie: Trainingshuis kind en jeugd, Varviksingel 210 - Enschede

 

 

Diagnostiek naar (hoog)begaafdheid

Binnen het onderwijs zijn er kinderen die capaciteiten en behoeften hebben waar we eigenlijk niet mee om kunnen gaan. Niet omdat ze leer- of ontwikkelingsproblemen hebben, maar omdat ze – ondanks of dankzij hoge capaciteiten – niet voldoende tegemoet gekomen worden in hun leerbehoeften om zich net als andere leerlingen optimaal te ontwikkelen.

Kinderen met (hoog)begaafde kenmerken, beschikken over uniek eigenschappen zoals creatief denken, gevoeligheid voor prikkels en een intense emotiebeleving, snelheid van denken, en een diepgaande interesse in diverse onderwerpen.

Een van de grootste uitdagingen waarmee hoogbegaafde kinderen te maken krijgen, is het gebrek aan erkenning en begrip van hun unieke behoeften. Om hoogbegaafde kinderen adequaat te ondersteunen, is het essentieel dat we verder kijken dan alleen hun intellectuele capaciteiten. We moeten hen zien als hele individuen met unieke talenten, interesses en uitdagingen.

Diagnostiek naar (hoog)begaafdheid gaat dan ook verder dan het afnemen van een IQ test. Binnen ZMTwente wordt het model van Duran gebruikt als leidraad voor begaafdheidsonderzoek bij kind en jeugd. Hierbij staan de hoofd- en hartkenmerken van (hoog)begaafdheid centraal. Met betrekking tot de hoofdkenmerken wordt het intelligentieniveau onderzocht en wordt gekeken naar het creatief denkvermogen van het kind. De hartkenmerken kunnen worden gezien als de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. Ook deze worden in het onderzoek meegenomen. Daarnaast wordt er in het onderzoek gekeken welke interne en externe factoren mogelijk van invloed zijn op de prestaties en het welbevinden van het kind.

Officiële testmaterialen, goedgekeurd door de COTAN (de belangrijkste organisatie op het gebied van psychologische testen), gaan bij ons hand-in-hand met aanvullend samengestelde testmaterialen. De resultaten van al deze testen, vragenlijsten en observaties puzzelen wij tot een gedegen conclusie op het gebied van hoogbegaafdheid, begaafdheid, hoog-intelligentie en hoog-sensitiviteit. Dit zijn de basisconclusies die uit het onderzoek naar voren kunnen komen, daarnaast komen we ook met een onderbouwd inzicht op alle factoren die een rol spelen in het functioneren van het kind(zoals het zelfbeeld, faalangst, concentratie, leerstrategieën, aansluiting onderwijs). Hierdoor krijg je niet alleen een uitgebreid verslag waarin ‘het verhaal’ van het kind verteld wordt, maar ook een verslag waarin zeer gerichte adviezen voor onderwijs, opvoeding en het kind zelf staan.

Het is belangrijk dat leerkrachten, ouders en begeleiders zich bewust zijn van de diversiteit binnen de groep (hoog)begaafde kinderen en de verschillende manieren waarop (hoog)begaafdheid zich kan manifesteren. Sommige kinderen hebben misschien behoefte aan versnelling van het curriculum, anderen aan verdieping of verbreding van onderwerpen, terwijl weer anderen baat hebben bij specifieke programma's gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling of begeleiding bij perfectionisme. Hier kijken we gericht naar in het onderzoek.

Het creëren van een ondersteunende omgeving voor (hoog)begaafde kinderen vereist een gezamenlijke inspanning van ouders, leerkrachten, schoolbesturen en de bredere gemeenschap. Door deze kinderen te zien, te erkennen en te ondersteunen zoals ze werkelijk zijn, kunnen we hen helpen hun volledige potentieel te bereiken en zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde en evenwichtige individuen die een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Binnen ZMTwente bieden wij ook een training aan speciaal voor meer/hoogbegaafde jongeren, voor meer informatie; "Leerlab"

Locatie: Expertisecentrum jeugd en gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page